กิจกรรม
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับเทศบาล

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
   

 
 
 
 
 
-โอนย้าย/รับสมัคร พนักงาน- [ 19 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 170 
 
 
 
 
 
 
 
-กองทุนหลักประกันสุขภาพ- [ 24 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 108 
 
 
 
 
 
 
 
-ประกาศสอบราคา- [ 19 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 118 
 
 
 
 
 
 
 
-ประกาศผลผู้สอบราคา/ประกวดราคา- [ 19 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 114 
 
 
 
 
 
 
 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี- [ 19 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 68  
 
 
 
 
 
 
 
ขอเชิญเข้าร่วมงานเวทีสานพลัง สร้างปัญญา พัฒนาเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา [ 19 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 5 
 [ 19 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 17 
เตรียมความพร้อมการใช้งานระบบการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแหลง เคลื่อนย้ายอาคาร และการขอใบรับรองการก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์ [ 19 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 12 
ขอความอนุเคราะห์รวบรวมข้อมูลรายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ [ 19 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 11 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อบจ. เทศบาล และ อบต. ที่ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอนสายงานนิเทศการศึกษาฯ และสายงานบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 19 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 30 
ด่วนที่สุด เรื่อง พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 19 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 30 
พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๔ มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 19 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 16 
ด่วนที่สุด การสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่คุ้มครองสมุนไพร [ 19 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 10 
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูสู่การบูรณาการเรียนรู้ตามแนวทางของ ประเทศฟินแลนด์ ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 22 
การสนับสนุนการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตอันเนื่องมาจากการใช้ยาเสพติด [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 23 
ประชุมการประเมินผู้บริหารท้องถิ่นผ่าระบ Wed Conference [ 17 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 41 
**ด่วนที่สุด** การจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 37 
**ด่วนที่สุด**แนวทางการเรียกเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาหรือค่าเรียนนอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการศึกษาสำหรับผู้เรียนโดยตรงและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปสำหรับสถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และก [ 17 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 28 
**ด่วนที่สุด** การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (เพิ่มเติม) [ 17 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 26 
**ด่วนที่สุด** การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 17 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 18 
**ด่วนที่สุด** ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ... [ 17 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 61 
แนวทางการพิจารณาผลในงานจ้างก่อสร้าง กรณีใบเสนอราคาและบัญชีแสดงรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) มีราคาสุทธิไม่ตรงกัน [ 17 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 13 
แนวทางปฏิบัติในการนำหลักประกันการเสนอราคามาใช้เป็นหลักประกันสัญญา [ 17 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 13 
การดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) [ 11 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 21 
การบำรุงรักษาป่าตามโครงการ \"ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ\" [ 11 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 19 
 
 
 
 
 
 
 
ขอเชิญประชุมติดตามการบริหารจัดการขยะเปียก ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1600 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์แจ้ง อปท. บันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคและค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว1596 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
การสำรวจข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1571 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
แนวทางการพัฒนาคูคลองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจอย่างยั่งยืน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4858 [แนวทางฯ] [ขั้นตอนการดำเนินงานฯ]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
สำรวจข้อมูลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ กศ. มท 0816.3/ว1520 [แบบสำรวจ]  [ 18 เม.ย. 2562 ]
กำหนดการฝึกอบรมครูพี่เลี้ยงและครูผู้สอน โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2562 กศ. มท 0816.3/ว1516  [ 18 เม.ย. 2562 ]
การจัดเวทีสานพลัง สร้างปัญญา พัฒนาเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1574  [ 17 เม.ย. 2562 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.2/ว2381  [ 17 เม.ย. 2562 ]
กำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรายชื่อคณะผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ ๓ - ๕ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กศ. มท 0816.4/ว1573 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]  [ 17 เม.ย. 2562 ]
การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว1575 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 เม.ย. 2562 ]
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1572  [ 17 เม.ย. 2562 ]
การดำเนินการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตบ. มท 0805.5/ว1544  [ 17 เม.ย. 2562 ]
เตรียมความพร้อมการใช้งานระบบการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคาร และการขอใบรับรองการก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์ กม. มท 0804.6/ว1474  [ 17 เม.ย. 2562 ]
โครงการอบรมหลักสูตร ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส (Local Integrity and Transparency) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว1551 [แบบตอบรับ]  [ 17 เม.ย. 2562 ]
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน กค.  [ 17 เม.ย. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/7678-7748 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 เม.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือจังหวัดให้แจ้ง อปท.ที่มีโรงเรียนในสังกัด รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยกรอกข้อมูลในแบบรายงาน สบศ.1/1 ผ่านระบบ Google Form สน.บถ. มท 0809.4/ว1569  [ 17 เม.ย. 2562 ]
แนวทางการขับเคลื่อนและเกณฑ์มาตรฐานโครงการร่วมใจ สร้างตลาดอาหารปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี (Go Green Plus) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1570  [ 17 เม.ย. 2562 ]
การบริหารจัดการขยะเปียก ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1572  [ 17 เม.ย. 2562 ]
การเรียกสอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 10 สน.บถ.  [ 11 เม.ย. 2562 ]
ขอเชิญเข้าร่วมงานเวทีสายพลัง สร้างปัญญา พัฒนาเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1543 [แบบตอบรับ สถจ.] [แบบตอบรับ อปท.]  [ 11 เม.ย. 2562 ]
การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการด้านการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2562 กศ. มท 0816.5/ว1542  [ 11 เม.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดเผยแพร่ (คู่มือพัฒนาทักษะสมอง EF Executive Functions สำหรับครูปฐมวัย) กศ. มท 0816.5/ว1541  [ 11 เม.ย. 2562 ]
แจ้งรายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กยผ. มท 0815.4/ว1531 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 เม.ย. 2562 ]
การสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่คุ้มครองสมุนไพร ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1518  [ 11 เม.ย. 2562 ]
 
 
 
   
 
 
   
   


-กิจการสภา- [ 19 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 115 
   
 
 
 
         
 
สอบถาม ตำแหน่งว่าง (22 มิ.ย. 2561)    อ่าน 684  ตอบ 2  
เด็กเล็ก (19 มิ.ย. 2559)    อ่าน 617  ตอบ 2  
     
อบต.บ้านหัน เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (19 เม.ย. 2562)    อ่าน 2309  ตอบ 194
อบต.โสกปลาดุก ทดสอบ (1 เม.ย. 2562)    อ่าน 526  ตอบ 0
อบต.บ้านหัน ขอสอบถามชื่อผู้ที่อยู่ในทะเบียนบ้าน เลขที่ 176 หมู่ 7 (18 ก.พ. 2562)    อ่าน 204  ตอบ 0
     
อบต.หนองตูม โครงการก่อสร้าง(ขยายไหล่ทาง)ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแดง หมู่ที่ 1 [ 19 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองตูม โครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะประโยชน์(ห้วยท่าช้าง)บ้านหนองเมยหมู่ที่ 7 [ 19 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.นาฝาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลทั่วไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาความสะอาดภายใ [ 19 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองโพนงาม ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการเสริมผิวทางลงดินลูกรังถนนลำเลียงการเกษตรพร้อมบดอัดแน [ 19 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองโพนงาม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยซัน หมู่ที่ 3 [ 19 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
สถ.จ.ชัยภูมิ **ด่วนที่สุด** แจ้งแนวทางการปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 39 
ทต.บ้านเป้า [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.บ้านเป้า ทีว่าการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จัดประเพณีสืบสานประเพณี รดน้ำ ขอพร มงคลชีวิต ปีใหม่ำไท [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 8 
ทต.บ้านเป้า จุดบริการประชาชนโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 7 
ทต.บ้านเป้า ต้อนรับเทศกาลวันสงกรานต์ เทศบาลตำบลบ้านเป้า [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 8 
ทต.บ้านเป้า เทศบาลตำบลบ้านเป้า รับคัดเลือกเป็นคลองต้นแบบระดับจังหวัด ปี 2562 [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.นาฝาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจ [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.นาฝาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสติ๊กเกอร์โลโก้ อบต.นาฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.บ้านเป้า ประชุมประจำเดือนเมษายน 2562 [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 5 
ทต.ลาดใหญ่ โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 7 
 
         
               
 
 
 
   
   

หมวกผักตบชวา  

ศูนย์เรียนรู้คัดแยกขยะบ้านค่ายหมื่นแผ้ว